Utvecklande ledare, UL

Utvecklande Ledarskap (UL) har rönt stort intresse och är nu på väg att, med samma genomslagskraft som den tidigare ledarskapsmodellen (UGL), spridas såväl inom Sverige som utanför. UL härstammar från universitet och näringsliv i USA och har vidareutvecklats genom forskning vid Försvarshögskolan. Ingen annan ledarskapsmodell har nått så starkt forskningsbaserat stöd.

UL leder till högre organisatorisk effektivitet jämfört med tidigare ledarskapsmodeller, det är statistiskt säkerställt.

Konceptet utmanar deltagaren till strategiskt fokus med utgångspunkt i dennes verkliga arbetsplats och chefsroll.

Den utvecklande ledaren inspirerar och motiverar sina medarbetare att vara delaktiga i organisationen. Han eller hon hyser också personlig omtanke om sina medarbetare, det är viktigt att ge stöd, men också att konfrontera i ett gott syfte – för individen såväl som för organisationen. UL kännetecknas också av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter fram frågor om moral och etik samt agerar utifrån en tydlig värdegrund.

Inför kursen genomförs en anonymiserad 360-grads feedbackinventering genom ett utskick av ULL-formulär ©. Svaren sammanställs sedan av Försvarshögskolan i en personlig rapport som blir ett centralt moment under kursen. Genom att kompetensfaktorer relateras till deltagarens ledarskapsprofil kan en personlig handlingsplan upprättas för både ledarskapet och för formell kompetensutveckling. Efter ca tio veckor sker en uppföljning av utvecklings- och aktionsplanen där deltagarens uppnådda resultat redovisas. Det är först när deltagaren genomfört detta moment och därigenom utvecklat sitt ledarskap som UL-certifikat erhålls.

Målgrupp

Chefer/ledare eller personer med personalansvar.

Omfattning

Sammanlagt fyra tillfällen under ca. fyra månaders tid. Tre heldagar mellan 8.30-16.00. Dessutom ett individuellt coachingtillfälle.

Deltagare

Minst 9 deltagare och max 15.

Upptäck och undersök fler möjligheterna genom att klicka på våra mycket uppskattade utbildningar.