Coaching

Affektor har en stor vana att arbeta med just anpassade och skräddarsydda handledningsuppdrag. Vi har sedan bolagsstarten genomförs över 500 stycken.

Vi har också haft en samverkan med International Coaching Federation Nordic (ICF N). ICF N är en sammanslutning som stödjer och utbildar de som arbetar med coaching. Genom NCF kan coacher med olika bakgrund och utbildningar stödja varandra och tillsammans utbyta erfarenheter för att ytterligare utvecklas och växa i sina yrkesroller. Detta görs bland annat genom kontinuerliga utbildningstillfällen och årligen återkommande konferenser.

Coaching har i andra länder länge varit en använd metod för att utveckla chefer och medarbetare. I Sverige har vi länge använt oss av det vi kallat för en mentor. Mentorn som oftast har varit en äldre och mera erfaren kollega har genom att delat med sig av sina erfarenheter hjälpt den lite mindre erfarna.

Vår coaching utgår från individen och dennes unika förutsättningar. Detta tillsammans med särskilt utbildade coacher och handledare som har möjlighet att hjälpa individen på nästan alla plan och förutsättningar gör att vår coaching åstadkommer ett resultat och en trygghet för individen som vida överstiger det traditionella mentorskapet.

På Affektor är vi övertygade om att allt ledarskap och ledarens förmåga att kommunicera måste grundas i ledaren som individ och dennes personliga ledarskap. Detta personliga ledarskap är i grunden unik och formas, förändras och utvecklas under livet. På samma sätt som varje individ är unik, är varje ledarskap unikt. Grunden för all ledarutveckling är därför självkännedom, personlig känsla av sammanhang, samt egna och andras erfarenheter och upplevelser omsatta till nya lärdomar och beteenden.

Vi arbetar med att öka deltagarnas medvetenhet om egen personlighet och hur den påverkar förmågan att kommunicera. Vad är viktigt för dig i livet? Vilka är dina drivkrafter? Hur blir du påverkad av andra? Är exempel på frågor vi hjälper deltagarna att finna svar på.

Med den ökade medvetenheten om egen personlighet, utvecklar deltagarnas sin personliga ledarstil och förmåga att kommunicera ett tydligt ledarskap.

Coachning är en pågående relation och process som fokuserar på deltagarens handlingar för att uppnå deltagarens visioner, mål och beslut, på ett sätt som inte är möjlig för deltagarna ensamma. Coachningen utgår från vad deltagaren anser viktigt och meningsfullt samt dennes personlighet.

Vi kan erbjuda stor erfarenhet och många olika insatser inom detta område.