Organisationsutveckling

Verksamhetsutveckling sker inte av sig själv. Förutsättningar måste skapas. Förbättringsarbeten måste styras och drivas framåt så att chefer och medarbetare stimuleras, engageras och trivs i arbetet. Verksamhetsutveckling vinner på att genomföras i samverkan med många i organisationen, först då nås genomgripande effektivitets- och produktivitetsförbättring.

Affektor utvecklar arbetsformer

som gör varje medarbetare mer delaktig i arbetet. Förbättringar som genomförs på arbetsplatsen måste gälla alla, att alla är delaktiga bygger på en mycket enkel princip, nämligen att varje människa har ett unikt kunnande, som måste få en chans att släppas loss.

Affektor har mångårig erfarenhet av att skapa effektiva arbetslag

som kännetecknas av ett starkt engagemang och en stark känsla av att det man gör är meningsfullt. Lagmedlemmarna litar på och har förtroende för varandra. Alla har en vilja att sätta lagets bästa framför de egna behoven och har en förmåga att anpassa sig till olika situationer. Ett starkt lag med gemensamma mål och värderingar, med effektiva arbetsformer kan åstadkomma bättre resultat än om var och en arbetar för sig.

Affektor kan hjälpa er att bygga en organisation

och skapa väl sammansatta och fungerande lag som präglas av mångkompetens och tvärprofessionalism. Den stora utmaningen i allt lagarbete ligger i att både rikta in verksamheten mot fastställda mål och att samtidigt hantera dynamiken i gruppen på ett effektivt sätt.

Affektor kan hjälpa dig som ansvarig och chef att bygga ett produktivt ledarskap

som bygger på djup kunskap och förståelse för ledarskapet som profession och på förmågan att kombinera visioner och mål med effektiva rutiner och metoder, – att få all personal att dra åt samma håll

Affektor har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med att implementera kvalitetsledningssystem

Förändringsprocesser måste genomföras systematiskt, de måste ske i samverkan med alla i organisationen. Det räcker inte med att be alla göra sitt bästa. Avgörande för resultatet är både personalens kunnande och inställning till arbetet. Målet är engagerat och målmedvetet arbete av samtliga i organisationen.