Affektor har en unik kompetens avseende genomförande och implementering av olika jämställdhets och mångfaldsfrågor. Affektor har genomfört över 300 olika seminarier och workshops ute i företag och organisationer.

Vi har drivit olika Mångfaldsprojekt omfattande mer än 180 chefer och över 4200 medarbetare.

Vi har dessutom, tillsammans med Lunds Universitet varit projektledare för ett tre årigt ESF-projekt, med syfte att stärka och utveckla kvinnliga Chefer.

Vår huvudhandledare i detta område är utsedd av Näringslivsministern till att vara ambassadör av för kvinnlig företagsamhet. För att eftersträva ett jämställt samhälle sökte den svenska regeringen ambassadörer för kvinnligt företagande.

Genus i Assessment

Angående mångfald och genusperspektiv så är det extra roligt att redovisa Affektor framskjutna ställning i frågor. Vi har genomfört över 300 olika seminarier om olikhet och mångfald.

Se gärna mer om våra insatser kring kvinnliga chefer.

Ett socialt perspektiv

Affektors uppdrag präglas ofta av ett socialt perspektiv, vi har mycket stor vana att arbeta med sociala frågor, ofta tillsammans med arbetsmarknadsstödenheter och kommuners olika socialtjänster. Efter att ha genomfört många och stora projekt tillsammans med socialtjänsterna i Ängelholm, Höganäs, Båstad, Lund, Svalöv, Landskrona och Ulricehamn, bör man slå fast att vi anses som en t välrenommerad och kunniga inom området. Vi har här ramavtal om utförarinsatser med ett 20-tal kommuner.

Vi har även haft olika samarbeten med fler organisationer som arbetar med personer i sociala svårigheter eller i kris. Vi har bland annat arbetat med olika församlingar inom Svenska Kyrkan.

Vi har också ett samarbete med Ecpat Sverige. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot barnsexhandel genom policyarbete och uppförandekoder gentemot näringsliv, myndigheter och organisationer. Målet är att få fler aktörer i samhället att motverka barnsexhandel i Sverige och utomlands.

Att aktivt arbeta med mångfalds och jämställdhetsfrågor blir allt viktigare både som trend i samhället i stort, och som faktisk realitet i verksamhetens genomförande i varje arbetslag.

Vi brukar arbeta med detta på olika plan och nivåer. Där vi på lednings- och chefsnivå arbetar med att tydliggöra ståndpunkter och utmana policydokument, för att omsätta viljeinriktningar och fina ord till praktisk handling. På medarbetarnivå blir det också naturligtvis en mängd olika insatser avseende attityd och förhållningssätt. I grupperna är det också viktigt att aktivt utmana tidigare arbetssätt, kultur och jargong.

Vi kan tillsammans genomföra insatser kring;

  • Föreläsningar
  • Mångfaldsseminarier och attityddiskussioner
  • Personprofilanalyser och styrkebedömningar.
  • Utveckla den enskildes förståelse för andras styrkor och olikhet.
  • Utveckla självkänsla och mod för att öka organisationens möjlighet att våga förändras.
  • Handledning och coachning för enskilda eller grupper.
  • Utvärdera och följa upp