UGL™ är, av Försvarsmakten, ett skyddat varumärke.

Syfte

Att uppnå större effektivitet som ledare och gruppmedlem.

Innehåll och Genomförande

Kursen innehåller upplevelsebaserade övningar som berör värderingar, gruppdynamik enligt FIRO-teorin, feedback, kommunikation, konflikthantering, beslutsfattning, ledarstilar (MHA) och stresshantering.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla personalkategorier.
Minst 8 och max 12 deltagare / kurs

Kurslängd

Kurstiden är fem (5) dagar om ca 40 timmar. Kvällsarbete ingår.
Två godkända handledare ska hålla kursen

Ytterligare information kring kursen “Utveckling av Grupp och Ledare”.

Vill Du påverka? – Då vill Du utöva ledarskap.

Sedan 1981 har kursen UGL varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning. Kursen vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll.

Det är viktigt att förstå vad UGL egentligen är och går ut på. Därför har vi sammanställt den information som följer.

UGL är en utbildning inom företeelserna hur en grupp utvecklas och mognar övertiden, vad som händer i gruppen under denna utvecklings gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Vanligtvis kallat gruppdynamik. Kursen handlar också om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling. Det vill säga vilken ledarstil som både främjar uppgiftens lösande som gruppens utveckling.

Den pedagogiska ansatsen under UGL kallas “upplevelsebaserad inlärning” och bygger på Kolbs teorier om inlärning. Man delar upplevelser som genererar grupprocesser vilka gemensamt undersöks. Utifrån detta bygger man upp allmängiltiga teorier om upplevelsernas innehåll och verkan. Vedertagna teoribildningar, med vetenskaplig grund, belyser som jämförelse de gjorda upplevelserna. Reflektion och reflektiva diskussioner bygger på inlärningseffekten och utvecklingen såväl hos deltagaren som hos gruppen. Man lever i sin egen inlärningssituation och handlar sig in i nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra.

Handledare, har i sin roll ett stort ansvar för att tillgodose yttre förutsättningar för god inlärning och ett tryggt klimat. Kursen fordrar också att deltagaren tar ansvar för sin inlärning, engagerar sig och med inlevelse ger för att få.
För att kunna göra detta bör man ha någolunda jämvikt i sin livssituation vid kursdeltagandet. Svårare personliga problem och social ohälsa har ingen lösning i UGL-kursen. Kursen i sig är krävande och fordrar fokusering på sitt eget innehåll och form.
Deltagarantalet minimeras till 8 och maximeras till 12. Till detta kommer handledarna som skall vara två, av Försvarshögskolan registrerade och behöriga,med godkänd utbildning. (Idag finns ca 500 handledare registrerade)

Kursen genomförs under fem sammanhängande dagar och under internatform. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller att utföra annat arbete eller studier. Om man av något skäl behöver avbryta kursen bör denna genomföras, från sin början, vid annat tillfälle. Andra än kursdeltagare har inte tillträde som observatör eller i någon annan funktion.
Olikheter berikar, och så i allra högsta grad i inlärningssituationer. Gruppen därför sammansättas i möjligaste mån av människor av så skilda kategorier som möjligt; efter ålder, kön, yrkesbakgrund etc. Detta benämns ofta som s.k.”Främlingsgrupp” i motsats till etablerade grupper”Familjegrupper” där det redan finns mer eller mindre utvecklade relationer.

UGL är en kurs för “Främlingsgrupp” där man således inte bär på “ryggsäckar” med antaganden om varandra och därför inte hämmas av tidigare intryck eller föreställningar. Det bör eller skall inte heller finnas något beroende förhållande av varandra efter genomförd utbildning eftersom detta kan leda till försiktighet i att uttrycka vad man tycker, tänker och känner om arbete och ledarskap.